Generalforsamlinger, love og vedtægter

Grundejerforeningen vedtægter og regler

Vedtægter for Grf. Evetofte Vedtaegter

Regler for Grf. Evetofte – 2013 Regelsaet 2010

 

Afbrænding af haveaffald ikke tilladt

Overordnet er det ikke  tilladt, at afbrænde haveaffald.  Det er tilladt at bruge grill og brænde rent og tørt træ af på særligt indrettet bålplads (snobrøds bål). Læs på Halsnæs kommunes hjemmeside her

 

Gældende lokalplaner for Evetofte

Lokalplan 01.32 for et sommerhusområde i Evetofte  22.01.2008

I lokalplan 01.32 står er at:

Alle ejere skal være medlem af grundejerforeningen. Grundejerforeningen skal forestå vedligeholdelse af veje, fællesarealer og fælles bygninger.

Området skal bevarer sin karakter af sommerhusområde.

Hver grund må kun have én enkelt bolig og kommunen kan  tillade opføres af en gæstehytte el. lign. på maksimalt 30 m².

Veje er asfalteret  i 4,0 m´s bredde, og  i 6,0 m´s bredde, der er 2,0 m´s vejrabat i begge sider der skal tilsåes med græs.

Hegn ud mod vej- og stiskel og fællesarealer må maksimalt have en højde på 80 cm. Hegnet skal være levende eller opført som let hegn, med 1-6 vandrette rafter/brædder. Hegnet holdes i mørke farver – sort, brun, grøn eller kan stå naturligt i f.eks. uafbarkede rafter eller lærk.

Indre faste hegn kan opføres i umiddelbar op af beboelseshuset, og højst 5 meter fra huset, men ikke nærmere en 5 meter fra skel, for eksempel i forbindelse med terrasser.

 

Der er lavet et tillæg til lokal planen, det kan ses her:

Tillæg 1 til lokalplan 01.32 for et sommerhusområde i Evetofte 

I dette tillæg står der bl.a.:

Byggeprocenten sættes til 15 % og der er mulighed for opsætning af vedvarende energikilder som fx solfanger mv.

Vejtrær er ikke er krav.

Overkørslen til sommerhuset må være befæstet med fx græsarmeringssten, fliser eller andet fast underlag , dog maksimalt 4 meter bred.